O FIRMIE


 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Roboty ziemne:

 • przygotowanie platform inwestycyjnych
 • wykonanie podbudów podposadzkowych
 • makroniwelacje, niwelacje terenów
 • wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe
 • wykopy w skale, kucie, kruszenie
 • nasypy zagęszczone, wymiany gruntów
 • groble, wały przeciwpowodziowe
 • stawy, rowy, regulacja rzek
 • odkrywki, budowle ziemne.

Roboty drogowe:

Kompleksowa budowa z odwodnieniem, oświetleniem o nawierzchniach
bitumicznych, betonowych, szutrowych oraz z kostki betonowej i kamiennej:

 • dróg, ulic, placów i chodników
 • parkingów, wjazdów i dojazdów
 • dróg leśnych i transportu rolnego.

Roboty instalacyjne zewnętrzne:

Kompleksowa budowa:

 • sieci wodociągowych, komór wodomierzowych
 • kanalizacji sanitarnych, przepompowni, oczyszczalni
 • kanalizacji deszczowych, osadników, separatorów
 • odwodnień liniowych
 • instalacji tłocznych
 • drenowania terenów

Wyburzenia, kruszenie:

 • konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • fundamentów, budynków i budowli
 • nawierzchni placów, dróg itp.
 • kucie, kruszenie betonów

Transport specjalistyczny:

 • zestawami niskopodwoziowymi do 38 ton

Usługi sprzętowo transportowe:

 • koparkami, spycharkami, ładowarkami
 • walcami drogowymi, zagęszczarkami
 • młotami wyburzeniowymi, kruszarkami
 • wywrotkami dwuosiowymi z napędami 4x4
 • wywrotkami trzyosiowymi z napędami 6x6
 • wywrotkami czteroosiowymi z napędami 8x8


 

   |   strona główna  |  do góry  |